Doelgroep

Behalve de belanghebbenden in de samenleving (bedrijven, burgers, belangengroepen, etc.) zijn belangrijke partijen in een transparant politieke proces:

Overheid
De overheid is verantwoordelijk voor een deel van het bestuurlijke proces. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen, waartoe besloten is in de fase vaan het besluitvormingsproces.

Politici
De politici stellen de doelen vast. Met andere woorden zij bepalen hoe de werkelijkheid eruit gaat zien. De werkelijkheid die zij zich tot doel hebben gesteld. De politici doen dit nadat alle belanghebbenden hebben geraadpleegd en expliciet de belangen hebben afgewogen. Een tweede belangrijke rol van de politici is verantwoording afleggen voor de bereikte resultaten. En wel precies in relatie tot de getelde doelen.

Auditors, waaronder de Rekenkamers
Onafhankelijke auditors hebben een belangrijke rol bij het evalueren van de resultaten van het beleidsproces. Vragen die zij beantwoorden zijn: zijnde resultaten in overeenstemming met de getelde doelen en hoe worden deze verantwoord. Het gaat hierbij niet alleen om financiële verantwoording met zeker ook in termen van de in de werkelijkheid bereikte resultaten.

Statistiek
Statistici zijn in staat en gewend aan het vaststellen van te bereiken doelen in de werkelijkheid op zo’n manier dat deze niet omstreden is. Daarnaast is het hun dagelijks werk de resultaten te meten, gedurende en na afloop van het beleidsproces.

Wetenschap
De wetenschap draag op verschillende manieren bij aan het beleidsproces. In het verleden lag de nadruk op Economische en Sociale Statistiek. Tegenwoordig speelt de Informatietechnologie een rol in alle delen van het beleidsproces.

Media
De media spelen een rol in de verspreiding van feiten. Deze moeten betrekking hebben op te bereiken doelen die gesteld zijn. Ook zijn de media gehouden de al dan niet bereikte doelen te publiceren. Het gedrag van de mensen wordt beïnvloed door de media. Zolang dat zo is, spelen de media een belangrijke rol in het beleidsproces. Namelijk de terugkoppeling naar de burger, de belangrijkste speler in het proces! De media zouden daarnaast de achtergronden en motieven van de politici moeten adresseren en zich niet beperken tot de hype van de dag.